Map Service Guide

เว็บแผนที่เซอร์วิสจัดทำขึ้นเพื่อผู้ประกอบการทางด้านเหมืองแร่ ผู้ผลิต หรือผู้ที่สนใจเกี่ยวกับวัตถุดิบดินที่ใช้ในการผลิตภัณฑ์เซรามิก สามารถค้นหา และเรียกดูข้อมูลเกี่ยวกับ ระดับประเมินของดินเซรามิกที่มีอยู่ในขนาดเขตของประเทศไทยได้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยมีการนำเว็บเซอร์วิสระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ได้พัฒนาจากโครงการวิจัยนี้ ไปติดตั้งเพื่อการใช้ประโยชน์ได้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป