ขอแสดงความยินดีกับคณะกรรมการบริหารสมาคมเซรามิกส์ไทย

วาระปี 2566 - 2567 มีรายนามดังต่อไปนี้
📍 รศ.ดร.ศิริธันว์ เจียมศิริเลิศ นายกสมาคม
📍 คุณไพศาล กาญจนพิบูลย์ อุปนายกคนที่ 1
📍 คุณวรางคณา กลิ่นสุคนธ์ อุปนายกคนที่ 2
📍 ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
📍 ผศ.ดร.นิติ ยงวณิชย์
📍 ดร.ลดา พันธ์สุขุมธนา
📍 ผศ.ชานนท์ ไกรรส
📍 รศ.พิม สุทธิคำ
📍 คุณสุจิตรา เดชสุวรรณาชัย
📍 คุณคชินท์ สายอินทวงศ์
📍 ดร.สิริพรรณ นิลไพรัช
📍 คุณสุจินต์ พิทักษ์
📍 ศ.ดร.นิศานาถ ไตรผล
📍 ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล
📍 คุณอาทิมา นทเกล้า
📍 ผศ.ดร.อภิรัฐ ธีรภาพวิเศษพงษ์ นายทะเบียน
📍 ผศ.ดร.อนันตกุล อินทรผดุง เหรัญญิก
📍 ผศ.ดร.ธนากร วาสนาเพียรพงศ์ เลขาธิการ
ซึ่งเป็นการรวมตัวจากหน่วยงานภาคการศึกษา ภาครัฐ หน่วยงานเอกชน เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป

 

   Final call for abstract submission October 15,2022.   The conference aims to address the advancement in ceramic material research and latest technology on both Traditional and Advanced Ceramics. The abstract submission deadline will be on October 15,2022 and submit on this website (https://aseanceramics.com) There are several journals and proceeding that the participants can choose to publish their research works. The ICTA2022 E- Proceeding will publish within two weeks after the conference.   หมายเหตุ E-proceeding เป็นผลงานที่เผยแพร่ ตามเกณฑ์ กพอ "บทความในการประชุมทางวิชาการ (proceedings) ที่มาจากการประชุมโดยสมาคมวิชาการหรือวิชาชีพ โดยไม่รวมถึงการประชุมวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา และจัดอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า ๕ ปีซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์และอาจเผยแพร่ก่อนหรือหลังการประชุมก็ได้ทั้งนี้ คณะผู้ทรงคุณวุฒิหรือคณะกรรมการคัดเลือกบทความดังกล่าวจะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในวงวิชาการสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง จากหลากหลายสถาบัน" ดูรายละเอียดได้ที่ www.mtec.or.th/icta2022


📣 สมัครด่วน รับจำนวนจำกัดเพียง 8-10 ที่นั่งเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ 📣 สมาคมเซรามิกส์ไทย ร่วมกับ ภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญชวนเพื่อนๆ มาออกแบบเครื่องประดับตามจินตนาการ เพื่อหลอมรวมจินตนาการสู่งานแก้วที่ไม่ซ้ำใคร จะทำเป็นของขวัญของฝาก ที่ใครเห็นแล้วต้องร้องว้าว😎.

🔹 รีบ Scan QR Code สมัครด่วน กับคอร์สอบรมทำเครื่องประดับแก้วสีสวยๆ ด้วยหลักสูตรออกแบบสร้างสรรค์ผลงานแก้ว ด้วยเทคนิค Fusing with Microwave

👉 อบรมวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 : เวลา 9.00-15.00 น. ณ ห้อง 309 ชั้น 3 อาคารแถบ นีละนิธิ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

👉ค่าอบรมท่านละ 5,000 บาท มา 2 ท่าน ท่านละ 4,500 บาท สมาชิกสมาคมเซรามิกส์ไทย มีส่วนลดอีก 10% 📌(ราคานี้รวมของว่างและอาหารกลางวัน)

✅ไม่ต้องกลัวร้อน

✅ไม่ต้องกลัวบาดมือ

✅งานทำง่าย ได้ผลงานกลับบ้านทันที

✅ราคารวมวัสดุและอุปกรณ์นำเข้าจากต่างประเทศ

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: 081-686-9775 หรืออีเมล์มาที่ thaiceramicsociety@gmail.com หรือที่ Facebook : The Thai Ceramic Society

หมยเหตุ:

🧩 หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม workshop ในวันและเวลาที่ระบุไว้ในตอนแรก จะต้องแจ้งล่วงหน้าภายใน 7 วัน หากไม่ได้แจ้งล่วงหน้าตามเวลาที่กำหนดจะถือเป็นการสละสิทธิ์โดยไม่สามารถขอค่าสมัครคืนได้

🧩 กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม